Cuộc thi bài hát của Quỹ Petyrek-Lang dành cho sinh viên tại Các trường Đại học Âm nhạc Áo - Áo

  • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Cuộc thi bài hát của Quỹ Petyrek-Lang dành cho sinh viên tại Các trường Đại học Âm nhạc Áo - Áo

Điều kiện cá nhân

Sinh viên đang theo học chương trình cấp bằng (ordentliche Studierende) tại Một trường Đại học Âm nhạc Áo tại thời điểm nộp đơn

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Nhân văn
  • Nghệ thuật

Chính sách học bổng

€ 4.000Thông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top