• THÀNH VIÊN MỚI xem hướng dẫn đăng bài và UP bài viết tại đây
Phiếu khai tạm trú tạm vắng, bản khai nhân khẩu

Phiếu khai tạm trú tạm vắng, bản khai nhân khẩu 1.0